Điện thoại: 028-73035777

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu Trực Tuyến (Gọi tắt là SuperData) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, SuperData có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên website này.  Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

"SuperData", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu Trực Tuyến

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê chỗ đặt server (Co-Location) hoặc Thuê Server Riêng (Dedicated) hoặc Thuê Server Ảo (VPS):
- Bên A có trách nhiệm vận hành quản lý, sao lưu, phục hồi dữ liệu server, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.
- Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting):
- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này. 

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):
- Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.
- Có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN. 
- Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn nếu Bên A có đăng ký tên miền quốc tế. 
- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SUPERDATA (Bên B)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê chỗ đặt server (Co-Location):
- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên server. 
- Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.
- Khi Bên A có văn bản chính thức chấm dứt Hợp đồng và hoàn thành việc chi trả các khoản phí phát sinh, Bên B sẽ gửi trả cho Bên A máy chủ hoặc các thiết bị của Bên A đặt tại phòng máy của Bên B.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Thuê Server Riêng (Dedicated) hoặc Thuê Server Ảo (VPS):
- Bên B sẽ thay thế phần cứng miễn phí trong suốt thời gian sử dụng nếu phần cứng Bên B có lỗi trong vòng 48h.
- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên server.
- Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Lưu Trữ Website (Web Hosting):
- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của web hosting sau khi Bên A đăng ký.
- Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên web hosting.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký Tên miền (Domain):
- Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Bên A đăng ký.
- Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
- Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được,  Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Bên A.

ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN

5.1 Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

5.2 Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác, SuperData sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách.

5.3 Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

5.4 Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

5.5 Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. SuperData không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

5.6 Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. SuperData không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm chễ.

5.7 Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. SuperData không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.

5.8 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN)

ĐIỀU 6: QUI DỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEB HOSTING, SERVER

6.1. Chúng tôi (SuperData) không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kì ai gửi đến server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên server.
   
6.2. Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên server.
   
6.3. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Website hay Server của mình vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:
      6.3.1. Không dùng máy chủ hay dịch vụ lưu trữ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế , đặc biệt về vấn đề bản quyền hệ điều hành, phần mềm, ca khúc... Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ  hay dịch vụ lưu trữ của mình.
      6.3.2. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
               a. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp... hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
               b. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
      6.3.3. Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email, spam email mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email, spam mail.
      6.3.4. Người sử dụng không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ. Hoặc sử dụng tài nguyên vượt quá mức tài nguyên cho phép của gói dịch vụ, do chúng tôi qui định.
   
6.4. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
   
6.5. Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng hosting và server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.
   
6.6. Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.
   
6.7. Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như lỗi phần cứng do nhà sản xuất và cũng không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.

ĐIỀU 7: QUI ĐỊNH SỬ DỤNG TẠI SUPERDATA

7.1. Ngay khi dịch vụ được kích hoạt Superdata sẽ gửi thông tin tài khoản qua Email của khách hàng.

7.2. Đối với mỗi Khách hàng, Superdata sẽ cung cấp một tài khoản trên trang https://support.superdata.vn, khách hàng có thể sử dụng trang này để Đăng ký, Gia hạn, Xem thời gian sử dụng, Thông tin gói dịch vụ, Reset mật khẩu, Gửi yêu cầu hỗ trợ v.v..

7.3. Superdata không có chính sách hạ cấp gói dịch vụ vì vậy nếu bạn có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ thấp hơn, bạn phải thực hiện theo quy trình hủy gói cũ và đăng ký gói mới phù hợp với nhu cầu bạn.

7.4. Superdata không có chính sách chuyển thời gian sử dụng của gói dịch vụ này sang gói dịch vụ khác.

ĐIỀU 8: CHÍNH SÁCH TRẢ/HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TIỀN :

8.1. Điều kiện áp dụng:

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả/Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, SuperData đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả dịch vụ và/hoặc hoàn tiền trước trong vòng một (1) tuần.

- Đối với Dịch vụ tên miền:  Quý khách vui lòng tìm hiểu và lựa chọn kỹ tên miền trước khi quyết định đăng ký. SuperData sẽ không chấp nhận đổi trả hay hủy tên miền sau khi tên miền đã được đăng ký.

- Đối với các dịch vụ khác: Sau khi đăng ký, Quý khách có quyền yêu cầu thay đổi sang gói dịch vụ khác cùng loại trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Khi cần đổi trả dịch vụ, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ đổi trả cho Quý khách nhanh nhất.  

8.2. Điều kiện trả/hủy dịch vụ :

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả/hủy dịch vụ và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

    - Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ;
    - Dịch vụ bị lỗi trong quá trình sử dụng 1 tuần;
    - Dịch vụ không đúng với thông tin trong đơn hàng đăng ký.

Tất cả các yêu cầu trả/hủy dịch vụ và hoàn tiền Quý khách phải gởi trên trang support.superdata.vn. SuperData luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả/hủy dịch vụ và hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của SuperData.

8.3. Không thay đổi ý định mua hàng:

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả/Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này, các trường hợp trả/hủy Dịch vụ do Người mua thay đổi ý định mua dịch vụ sẽ không được chấp nhận. 

8.4. Chi phí trả/hủy dịch vụ:

Miễn phí, nếu người mua tuân thủ các qui định trong Chính sách Trả/Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này.

8.5. Hoàn tiền cho Dịch vụ trả lại:

- SuperData sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi SuperData đã thu hồi dịch vụ. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua. Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

- Hoàn trả chủ thẻ: trong trường hợp hàng hóa bị trả lại, dịch vụ bị hủy bỏ hoặc có sự điều chỉnh giá cả hàng hóa/dịch vụ, chúng tôi sẽ không thực hiện hoàn trả bằng tiền mặt, mà sẽ thực hiện hoàn trả cho chủ thẻ bằng cách chuyển yêu cầu hoàn trả thông hệ thống của Napas.

ĐIỀU 9: QUI DỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Qui định về bảo mật thông tin: Click để xem tại đây

 

Cập nhật: 30-11-2016.

Đối Tác

Trở thành đối tác của SuperData quý khách sẽ được hỗ trợ toàn diện. Chương trình quản lý đối tác bằng phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại, dễ sử dụng giúp quý khách dễ dàng tập trung kinh doanh phát triển doanh số cao nhất.

TOP